gowna

oferta

Badanie sprawozdania finansowego

Celem badania jest sporządzenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem stwierdzających czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Dzięki naszemu badaniu Zarząd może usprawnić raportowanie finansowe i bezpieczniej zarządzać ryzykiem, gdyż każdy audyt opieramy na wnikliwym zrozumieniu i poznaniu jednostki oraz środowiska, w którym ona działa. Takie podejście zapewnia znalezienie najbardziej optymalnych i skutecznych rozwiązań oraz owocuje dokładnością i kompleksowością audytu, a co za tym idzie spełnieniem potrzeb Klienta.

Procedura badania sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

 • poznanie działalności badanej jednostki, jej organizacji, wyników, sytuacji majątkowej i finansowej na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego,
 • rozpoznanie możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę,
 • zapoznanie się z systemem rachunkowości i działaniem systemu kontroli wewnętrznej,
 • identyfikację istotnych transakcji oraz przegląd stosowanych procedur księgowych,
 • identyfikację stosowanych w jednostce mechanizmów kontrolnych,
 • ocenę działania systemu kontroli wewnętrznej,
 • identyfikację obszarów potencjalnych błędów,
 • przegląd analityczny oraz testy szczegółowe dotyczące transakcji dokonanych w części roku obrotowego oraz dotyczące danych na dzień bilansowy,
 • identyfikację kwestii wymagających wyjaśnienia lub skorygowania przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
 • obserwację inwentaryzacji
 • przeprowadzenie procedur potwierdzania sald istotnych aktywów i zobowiązań,
 • badanie zdarzeń po dniu bilansowym,
 • sprawdzenie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego,
 • sprawdzenie zgodności danych sprawozdania z działalności z danymi sprawozdania finansowego,
 • przedstawienie Zarządowi kwestii wymagających skorygowania,
 • opracowanie wniosków z badania, przygotowanie opinii i raportu z badania.

Wyniki badania przedstawiamy zarządowi, radzie nadzorczej jak również właścicielom a ponadto pracownikom pionu finansowo-księgowego. Przekazujemy rekomendacje w zakresie kontroli wewnętrznej obejmujące spostrzeżenia dotyczące sprawności współpracy różnych działów z pionem finansowo-księgowym oraz sprawności procesów nadzoru.

Przed przystąpieniem do badania sprawozdania finansowego Klient przekazuje nam gotowe sprawozdanie finansowe w wersji do badania wraz z przygotowanymi wydrukami zestawienia obrotów i sald oraz podstawowe dokumenty według przedstawionej przez nas listy. Oczekujemy od klienta poinformowania nas o terminach i miejscach dokonywania spisu z natury rzeczowych składników majątku, gdyż nasz przedstawiciel uczestniczy w spisie z natury.

 
postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć