gowna

oferta

Podział spółki, przeksztalcenie spółki

Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

W szczególności zakres naszych usług obejmuje wsparcie w przygotowaniu lub ocena planów połączeń, podziałów i przekształceń oraz ustaleniu parytetu wymiany udziałów/akcji, a także doradztwo w zakresie ustalenia rachunkowych i podatkowych skutków transakcji.

Unormowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych zawierają regulacje połączeń podmiotów zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą, jak i ze spółkami kapitałowymi. W ramach procedur transakcji na spółkach można wyróżnić etap czynności przygotowawczych, etap podjęcia uchwał przez wspólników zainteresowanych spółek oraz zarejestrowanie i ogłoszenie przekształcenia. Prawo rozróżnia dwa tryby dostępne dla tego rodzaju działań; pełny oraz uproszczony - możliwy w określonych przez przepisy warunkach. Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. W szczególności zakres naszych usług obejmuje działania w obszarach:

 • doradztwo w zakresie kompleksowego ustalenia sposobu przeprowadzenia transakcji niezbędnego dla osiągnięcia założonych celów z uwzględnieniem uwarunkowań prawa podatkowego,
 • opracowanie planów połączeń, podziałów i przekształceń,
 • ustalenie parytetu wymiany udziałów lub akcji,
 • badanie planów połączeń, podziałów i przekształceń w zakresie poprawności i rzetelności, wyznaczane przez sąd rejestrowy,
 • badanie planów połączeń pod względem poprawności i rzetelności, przeprowadzone na zlecenie wspólnika,
 • analizy konieczności wniesienia dopłat dotyczące wspólników spółek łączonych lub dzielonych,
 • doradztwo w zakresie ustalenia skutków bilansowych połączeń, podziałów i przekształceń oraz w zakresie ujęcia tych transakcji w księgach rachunkowych,
 • doradztwo w zakresie ustalenia podatkowych skutków transakcjipołączeń, podziałów i przekształceń.

Plan przekształcenia oraz dokumentacja związana z połączeniem lub podziałem spółek powinny zawierać co najmniej:

 • typ, firmę i siedzibę każdej ze spółek,
 • stosunek wymiany udziałów lub akcji spółek przekształcanych oraz spółek przekształconych i wysokość ewentualnych dopłat,
 • zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółkach przekształconych,
 • dzień, od którego udziały albo akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przekształconej,
 • prawa przyznane w spółkach przekształconych wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym spółek przekształcanych,
 • szczególne korzyści dla członków organów a także innych osób uczestniczących w transakcji, jeżeli takie zostały przyznane.
 • dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przekształconym,
 • podział między wspólników dzielonej spółki udziałów lub akcji spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych oraz zasady podziału.
 • projekt uchwał o połączeniu lub podziale spółek,
 • projekt zmian umowy albo statutu spółki przekształconej,
 • ustalenie wartości majątku spółki biorących udział w transakcji, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
 • o  oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

 postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć