korzysci

Oszczędność kosztów naszego klienta

Działalność każdej organizacji nastawiona jest na realizację jej celów strategicznych. Celem naszych usług jest wspomaganie rozwoju struktury organizacyjnej oraz prawidłowe zobrazowanie procesów gospodarczych, co może efektywnie i skutecznie wspierać realizację strategii podmiotów.

Dlatego też świadcząc nasze usługi zwracamy szczególną uwagę na poznanie specyfiki działalności Klienta, otoczenia, w którym działa oraz założonych celów długo i krótkookresowych. Dzięki naszym usługom Klient uzyskuje:

  • transfer do swej organizacji specjalistycznego know-how w zakresie prawa bilansowego i prawa podatkowego,
  • diagnozy rozliczeń podatkowych, prawidłowości stosowanych zasad rozliczeń z budżetem państwa, budżetami jednostek samorządu terytorialnego, a także dostarczanie informacji o ewentualnych błędach,
  • wskazywanie nieprawidłowości lub operacji charakteryzujących się ryzykiem podatkowym,
  • poprawianie integracji służb finansowych z celem firmy, w szczególności w aspekcie zarządzania gotówką, kontroli wewnętrznej, zarządzania majątkiem obrotowym, finansowania spółki, planowania finansowego i controllingu, współpracy z dostawcami i odbiorcami, a także codziennej obsługi pracowników innych działów firmy,
  • obniżenie kosztów działalności służb finansowo - księgowych poprzez poprawienie ich organizacji oraz centralizację działań w ramach organizacji,
  • identyfikacje obszarów, w których istnieje potencjał do redukcji kosztów.
postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.