oferta

Audyt wewnętrzny

Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej określają przepisy o finansach publicznych.

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce. Audyt wewnętrzny to ogół działań, poprzez które kierownictwo jednostki uzyskuje ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem:

 • gospodarności,
 • legalności,
 • celowości,
 • rzetelności,
 • przejrzystości,
 • jawności.

Szczegółowe warunki prowadzenia audytu wewnętrznego zawiera opracowany plan audytu, uwzględniający udokumentowaną analizę obszarów ryzyka jednostki, który uwzględnia między innymi:

 • cele i zadania jednostki,
 • istotne ryzyka wpływające na realizację celów i zadań jednostki,
 • istniejące w jednostce systemy kontroli i zarządzania,
 • czynniki ryzyka uwzględniające złożoność działalności prowadzonej przez jednostkę, liczbę, rodzaj i wielkość operacji finansowych, liczbę i kwalifikacje zawodowe pracowników, zmiany organizacyjne i prawne.

Audytor wewnętrzny dokumentuje wszystkie czynności i zdarzenia, które mają istotne znaczenie dla ustaleń w aktach obejmujących dokumentowanie przebiegu i wyników audytu wewnętrznego oraz obejmujących informacje dotyczące obszarów ryzyka. Są to w szczególności:

 • prowadzenie analizy ryzyka działalności,
 • przygotowanie dokumentacji audytu wewnętrznego,
 • dokumenty sporządzone przez audytora oraz dokumenty otrzymane od osób trzecich w trakcie prowadzonych prac,
 • informacje, wyjaśnienia uzyskane od pracowników jednostki, oraz informacje i dokumenty przekazane od kierowników komórek audytowanych,
 • sprawozdania z przeprowadzonych audytów,
 • dokumenty odpowiednie do rodzaju i charakteru podjętych czynności,
 • wykaz podstawowych aktów normatywnych oraz innych aktów prawnych związanych z zakresem działania jednostki oraz regulujących jej funkcjonowanie,
 • wykaz dokumentów zawierających opis systemów zarządzania i kontroli,
 • plany audytu oraz sprawozdania z wykonania audytu,
 • budowa planów strategicznych (wieloletnich) i operacyjnych (rocznych)
 • doradztwo - bieżące i specjalne (np. w realizacji projektów inwestycyjnych).

Możemy również na zlecenie Klienta wykonywać czynności doradcze o ile zakres lub cel tych czynności jest zgodny z celami audytu wewnętrznego.

Usługi w jednostkach sektora finansów publicznych opieramy na standardach audytu wewnętrznego zawartych w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego przyjętych przez Ministra Finansów za zgodą The Institute of Internal Auditors.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.