misja

Usprawnianie procesów biznesowych

Usługi swe świadczymy w taki sposób aby sprostać zmieniającym się wymaganiom firmy. Dostosowujemy się do sposobu pracy Klientów i jesteśmy przygotowani do korelacji z konkretnymi potrzebami przedsiębiorstwa. Elastycznie nadążamy oraz rozwijamy się równolegle ze zmianami zachodzącymi w firmie co zapewnia szybkie uzyskiwanie ważnych informacji biznesowych.

Szybko reagujemy na zmieniające się wymagania przedsiębiorstwa przedstawiając dane do zintegrowanej informacji z całej organizacji. Dzięki kompletnym i aktualnym informacjom o operacjach biznesowych można penie i szybko podejmować decyzje istotne dla sukcesu przedsiębiorstwa.

W warunkach dzisiejszej ekonomii globalnej, możliwości rozszerzenia działalności o nowe rynki i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jednakże ekspansja wiąże się też ze zwiększoną konkurencją i wyższymi wymaganiami klientów. Aby w pełni wykorzystać nowe szanse firma musi być gotowa do szybkiego i zdecydowanego działania. Usługi nasze wspomagają w stymulowaniu rentownego rozwoju przedsiębiorstwa przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokich standardów produktywności i oferowanych usług.

W rozwoju niezbędne jest określenie przyszłych celów, ale konieczna jest również wiedza o przeszłości. Zasada ta nabiera szczególnego znaczenia w dobie wymagań zgodności z przepisami regulacyjnymi. Większość branż jest obecnie obiektem szczególnej kontroli oraz podlega wielu normom i przepisom. Aby sprostać nieustannie zmieniającym się regulacjom i standardom, potrzebne są wiarygodne informacje zawarte w systemach rachunkowości spełniające wymagania kontrolne.


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.