oferta

Audyt właścicielski w zakresie nadużyć

Audyt właścicielski wykonywany jest pod kątem zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych, zarządzania ryzykiem, przestrzegania prawa bilansowego, finansów, prawidłowości organizacji i zarządzania.

Mamy doświadczenie w realizacji podobnych projektówrównież na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości. Możemy również uwzględnić działania z zakresu: podatków, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz innych dziedzin - w zależności od zleconego przedmiotu audytu.

Celem audytu jest przeprowadzenie w organizacji Klienta lub w spółce zależnej (spółkach zależnych) procedur analitycznych oraz innych działań zmierzających do:

  • ustalenia, czy miały miejsce podejrzewane nieprawidłowości,
  • określenia wysokości strat poniesionych przez organizację Klienta,
  • identyfikacji zdarzeń, które spowodowały lub przyczyniły się do wystąpienia nieprawidłowości,
  • określenia szans na odzyskanie strat poniesionych przez Klienta,
  • rekomendacje dotyczące możliwości zapobiegania wystąpieniu podobnych zdarzeń w przyszłości.
  • przygotowania raportu, mogącego stanowić podstawę do podjęcia dalszych działań, w szczególności podjęcia kroków prawnych.

Procedury audytu właścicielskiego są każdorazowo dostosowane do specyfiki przedmiotu audytu oraz przedłożonych wymagań.

W trakcie realizacji prac badawczych analizowane są odpowiednie dokumenty Klienta, przeprowadzane są wywiady oraz podejmowane są niezbędna działania w zależności od przedmiotu audytu zmierzające do osiągnięcia założonych celów audytu. Warunkiem prawidłowego wykonania audytu jest efektywne zaangażowanie Klienta w wykonywanie prac oraz zapewnienie dostępu do wszystkich informacji, które uznamy za niezbędne do prawidłowego przebiegu działań kontrolnych. Zapewniamy całkowitą dyskrecję podczas prowadzenia prac, jak również po ich zakończeniu.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.