oferta

Postępowanie sądowe, pełnomocnictwo

W przypadku otrzymania przez podatnika decyzji podatkowej ostatecznej, która podlega wykonaniu, wydanej przez organ drugiej instancji – Izbę Skarbową, podatnik ma możliwość zaskarżenia jej do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W tym zakresie służymy efektywną pomocą wykorzystując swą wiedzę z zakresu materialnego prawa podatkowego oraz prawa procesowego.

Nasze skargi na decyzje administracyjne dotyczące zobowiązań podatkowych są konstruowane w ten sposób aby precyzyjnie wykazać wszystkie zaniedbania organów kontrolujących w ustaleniu stanu faktycznego oraz związanych z tym naruszeń przepisów postępowania. W zakresie merytorycznym skargi na decyzje ostateczne oparte są na wnikliwej analizie obowiązującego prawa z należytym wykorzystaniem bogatego orzecznictwa sądowego.

W zakresie tego obszaru naszej działalności w polecamy działania:

  • reprezentacja przed sądem,
  • przygotowanie skarg na decyzje oraz postanowienia organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • występowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w charakterze pełnomocnika,
  • sporządzanie skarg kasacyjnych,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.