oferta

Audyt podatkowy obejmujący księgi rachunkowe i księgi podatkowe

Realizujemy kompleksowe przeglądy podatkowe obejmujących całość rozliczeń podatkowych naszych Klientów jak i przeglądy nakierunkowane na szczegółową weryfikację poszczególnych podatków lub obszarów działalności jednostki.

Zasadniczym celem każdego przeglądu podatkowego jest zawsze:

 • przeprowadzenie diagnozy rozliczeń podatkowych, prawidłowości stosowanych zasad rozliczeń z budżetem państwa, budżetami jednostek samorządu terytorialnego, a także dostarczanie informacji o ewentualnych błędach,
 • wskazanie nieprawidłowości lub operacji charakteryzujących się ryzykiem podatkowym,
 • określenie zakresu i skutków ewentualnych korekt,
 • wskazanie sytuacji nie stanowiących jednoznacznego naruszenia przepisów prawa podatkowego, ale które ze względu na niejednolitość interpretacji mogą budzić wątpliwości ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych,
 • wskazanie rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie nieprawidłowości lub ograniczenia ryzyk podatkowych,
 • wskazanie rozwiązań umożliwiających optymalizację rozliczeń podatkowych.

Przeprowadzenie audytu obejmuje analizę dokumentów źródłowych w celu zidentyfikowania transakcji o istotnych wartościach oraz oceny poprawności ich ujęcia dla potrzeb podatkowych. Zakres badań jest określany na podstawie doboru celowego i losowego oraz przeglądów analitycznych danych wynikających z ewidencji księgowej.

Badania mające na celu dokonanie diagnozy stosowanych przez jednostkę zasad dokumentowania i rozliczania operacji gospodarczych oraz identyfikację rodzajów operacji oraz obszarów, w których mogą się pojawić problemy o charakterze podatkowym, obejmują:

 • analizę stanu prawnego przedsiębiorstwa z punktu widzenia ich wpływu na sferę opodatkowania,
 • analizę dokumentacji księgowej, umów regulujących zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami,
 • przeglądy analityczne danych wynikających z ksiąg rachunkowych,
 • przegląd sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych.

Audyt podatkowy może obejmować wybrane przez Klientów konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze lub poszczególne tytuły zobowiązań budżetowych, w tym m.in.:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek akcyzowy,
 • cła,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • inne określone przez Klienta.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.