oferta

Opinie podatkowe, porady podatkowe

Nasze usługi w zakresie doradztwa podatkowego mają na celu wskazanie prawidłowych, optymalnych podatkowo rozwiązań, a także wszelkich ryzyk związanych z przyjęciem opiniowanych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego.

Realizując swe usługi proponujemy rozwiązania o charakterze kompleksowym. Dokonujemy oceny skutków prawnych, skutków podatkowych (we wszystkich podatkach), bilansowych (obrazu sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat) oraz biznesowych (finansowych - np. przepływów pieniężnych).

W zakresie doradztwa podatkowego realizujemy między innymi wymienione niżej usługi:

  • rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych,
  • podatkowe interpretacje zaistniałych zdarzeń gospodarczych,
  • występowanie w imieniu Klienta o indywidualne interpretacje podatkowe do Ministra Finansów,
  • analizy umów z punktu widzenia skutków podatkowych,
  • opracowanie umów uwzględniających osiągnięcie zamierzonych skutków podatkowych,
  • opracowanie optymalnych podatkowo koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych,
  • wspomaganie we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie stosownych dokumentów prawnych,
  • sporządzanie opinii podatkowych.

Zgodnie z wymaganiami Klientów, nasze usługi mogą polegać na przygotowania opinii podatkowej dotyczącej konkretnego zagadnienia podatkowego lub też na świadczeniu stałych usług doradztwa podatkowego w siedzibie Klienta lub też w formie konsultacji telefonicznych czy mailowych. Proponujemy również formę spotkań konsultacyjno – szkoleniowych na zadane uprzednio tematy lub problemy.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.