gowna

oferta

Audyt wewnętrzny

Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej określają przepisy o finansach publicznych.

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce. Audyt wewnętrzny to ogół działań, poprzez które kierownictwo jednostki uzyskuje ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem:

 • gospodarności,
 • legalności,
 • celowości,
 • rzetelności,
 • przejrzystości,
 • jawności.

Szczegółowe warunki prowadzenia audytu wewnętrznego zawiera opracowany plan audytu, uwzględniający udokumentowaną analizę obszarów ryzyka jednostki, który uwzględnia między innymi:

 • cele i zadania jednostki,
 • istotne ryzyka wpływające na realizację celów i zadań jednostki,
 • istniejące w jednostce systemy kontroli i zarządzania,
 • czynniki ryzyka uwzględniające złożoność działalności prowadzonej przez jednostkę, liczbę, rodzaj i wielkość operacji finansowych, liczbę i kwalifikacje zawodowe pracowników, zmiany organizacyjne i prawne.

Audytor wewnętrzny dokumentuje wszystkie czynności i zdarzenia, które mają istotne znaczenie dla ustaleń w aktach obejmujących dokumentowanie przebiegu i wyników audytu wewnętrznego oraz obejmujących informacje dotyczące obszarów ryzyka. Są to w szczególności:

 • prowadzenie analizy ryzyka działalności,
 • przygotowanie dokumentacji audytu wewnętrznego,
 • dokumenty sporządzone przez audytora oraz dokumenty otrzymane od osób trzecich w trakcie prowadzonych prac,
 • informacje, wyjaśnienia uzyskane od pracowników jednostki, oraz informacje i dokumenty przekazane od kierowników komórek audytowanych,
 • sprawozdania z przeprowadzonych audytów,
 • dokumenty odpowiednie do rodzaju i charakteru podjętych czynności,
 • wykaz podstawowych aktów normatywnych oraz innych aktów prawnych związanych z zakresem działania jednostki oraz regulujących jej funkcjonowanie,
 • wykaz dokumentów zawierających opis systemów zarządzania i kontroli,
 • plany audytu oraz sprawozdania z wykonania audytu,
 • budowa planów strategicznych (wieloletnich) i operacyjnych (rocznych)
 • doradztwo - bieżące i specjalne (np. w realizacji projektów inwestycyjnych).

Możemy również na zlecenie Klienta wykonywać czynności doradcze o ile zakres lub cel tych czynności jest zgodny z celami audytu wewnętrznego.

Usługi w jednostkach sektora finansów publicznych opieramy na standardach audytu wewnętrznego zawartych w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego przyjętych przez Ministra Finansów za zgodą The Institute of Internal Auditors.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć