gowna

oferta

Due diligence

Przed zakupem udziałów i akcji, przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, podjęciem decyzji o łączeniu, przekształceniach, a także podjęciem decyzji w zakresie innych inwestycji o charakterze kapitałowym wykonujemy przeglądy typu due diligence.

Badanie due diligence pozwala na podjęcie przez potencjalnych inwestorów racjonalnych i optymalnych decyzji, a jego wyniki mogą stanowić istotny instrument negocjacji poprzez wpływ na wycenę przedmiotu transakcji. Due diligence, w zależności od wymagań Klienta, może obejmować:

  • aspekty finansowe, a szczególności; ocenę prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, identyfikację istotnych zmian w zakresie aktywów, pasywów, przychodów, kosztów, identyfikację i ocenę istotnych operacji gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową, identyfikację zobowiązań pozabilansowych oraz ocenę wpływu zawartych umów na sytuację finansową i majątkową,
  • aspekty podatkowe w szczególności obejmujące; ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych i wynikających z nich zagrożeń, identyfikację operacji gospodarczych - przy zastosowaniu wyboru losowego i celowego - co do których mogą wystąpić rozbieżności interpretacyjne pomiędzy przedsiębiorstwem oraz organami podatkowymi lub skarbowymi.

Zakres ten może być rozszerzany o inne obszary w zależności od potrzeb Klienta.

Due diligence jest procesem dostosowanym każdorazowo do specyfiki badanego podmiotu, oczekiwań potencjalnego inwestora i założonych celów stawianych przed badaniem. Wyniki due diligence mają często podstawowy wpływ na ocenę rzetelności wyceny badanego podmiotu oraz ocenę opłacalności i wielkości ryzyka związanego z inwestycją. Wynikiem badania due diligence jest identyfikacja i dostarczenie Klientom wiarygodnej informacji na temat podmiotu objętego badaniem orazidentyfikacja i kwantyfikacja ryzyk i zagrożeń w podmiocie objętym badaniem.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć