oferta

Transakcje kapitałowe

Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

W szczególności zakres naszych usług obejmuje wsparcie w przygotowaniu lub ocenę planów połączeń, podziałów i przekształceń oraz ustaleniu parytetu wymiany udziałów/akcji, a także doradztwo w zakresie ustalenia rachunkowych i podatkowych skutków transakcji takich, jak:

  • tworzenie podmiotów,
  • łączenie spółek,
  • podziały spółek,
  • fuzje i przejęcia,
  • przekształcenia formy prawnej,
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
  • rozliczanie aportów.

Realizując nasze usługi przeprowadzamy szczegółową analizę poszczególnych transakcji zawierającą prezentację podatkowych konsekwencji i kosztów ich przeprowadzenia.

Proponujemy zaplanowanie właściwej struktury transakcji mającej na celu zwiększenie jej efektywności podatkowej i wyeliminowanie lub ograniczenie ewentualnych ryzyk. Prezentujemy procedury związane z przekształceniem, podziałem, fuzją, przejęciem, zbyciem (nabyciem) przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, założeniem nowego podmiotu wraz z harmonogramami właściwych działań. Wspomagamy również naszych Klientów w zakresie ujęcia w księgach rachunkowych przekształceń, podziałów, fuzji i przejęć.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.