oferta

Due diligence

Przed zakupem udziałów i akcji, przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, podjęciem decyzji o łączeniu, przekształceniach, a także podjęciem decyzji w zakresie innych inwestycji o charakterze kapitałowym wykonujemy przeglądy typu due diligence.

Badanie due diligence pozwala na podjęcie przez potencjalnych inwestorów racjonalnych i optymalnych decyzji, a jego wyniki mogą stanowić istotny instrument negocjacji poprzez wpływ na wycenę przedmiotu transakcji. Due diligence, w zależności od wymagań Klienta, może obejmować:

  • aspekty finansowe, a szczególności; ocenę prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, identyfikację istotnych zmian w zakresie aktywów, pasywów, przychodów, kosztów, identyfikację i ocenę istotnych operacji gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową, identyfikację zobowiązań pozabilansowych oraz ocenę wpływu zawartych umów na sytuację finansową i majątkową,
  • aspekty podatkowe w szczególności obejmujące; ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych i wynikających z nich zagrożeń, identyfikację operacji gospodarczych - przy zastosowaniu wyboru losowego i celowego - co do których mogą wystąpić rozbieżności interpretacyjne pomiędzy przedsiębiorstwem oraz organami podatkowymi lub skarbowymi.

Zakres ten może być rozszerzany o inne obszary w zależności od potrzeb Klienta.

Due diligence jest procesem dostosowanym każdorazowo do specyfiki badanego podmiotu, oczekiwań potencjalnego inwestora i założonych celów stawianych przed badaniem. Wyniki due diligence mają często podstawowy wpływ na ocenę rzetelności wyceny badanego podmiotu oraz ocenę opłacalności i wielkości ryzyka związanego z inwestycją. Wynikiem badania due diligence jest identyfikacja i dostarczenie Klientom wiarygodnej informacji na temat podmiotu objętego badaniem orazidentyfikacja i kwantyfikacja ryzyk i zagrożeń w podmiocie objętym badaniem.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.