audytor

Stosujemy zasady etyki

Od początku istnienia naszej firmy w swojej codziennej pracy opieramy się na normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, a także Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSSF nr 220) oraz na zasadach zgromadzonych i zdefiniowanych w Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych IFAC.

Wdrożyliśmy politykę jakości, czyli stosujemy zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie świadczonych usług. Stawia to nasze kompetencje na wysokim poziomie, gwarantuje to naszą odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność oraz profesjonalizm działania.

W odniesieniu do podstawowych wymagań etycznych związanych z odpowiedzialnością zawodową pracownicy naszej firmy są zobligowani do przestrzegania zasad niezależności, uczciwości, obiektywizmu, zachowania tajemnicy zawodowej oraz profesjonalnego postępowania. Firma nasza zapewnia zatrudnienie osobom, które osiągnęły i utrzymują wysoki poziom wiedzy, umiejętności technicznych oraz kompetencji zawodowych umożliwiający wykonywanie powierzonych im obowiązków z należytą starannością, co gwarantuje Klientom wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.