gowna

oferta

Audyt podatkowy obejmujący księgi rachunkowe i księgi podatkowe

Realizujemy kompleksowe przeglądy podatkowe obejmujących całość rozliczeń podatkowych naszych Klientów jak i przeglądy nakierunkowane na szczegółową weryfikację poszczególnych podatków lub obszarów działalności jednostki.

Zasadniczym celem każdego przeglądu podatkowego jest zawsze:

 • przeprowadzenie diagnozy rozliczeń podatkowych, prawidłowości stosowanych zasad rozliczeń z budżetem państwa, budżetami jednostek samorządu terytorialnego, a także dostarczanie informacji o ewentualnych błędach,
 • wskazanie nieprawidłowości lub operacji charakteryzujących się ryzykiem podatkowym,
 • określenie zakresu i skutków ewentualnych korekt,
 • wskazanie sytuacji nie stanowiących jednoznacznego naruszenia przepisów prawa podatkowego, ale które ze względu na niejednolitość interpretacji mogą budzić wątpliwości ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych,
 • wskazanie rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie nieprawidłowości lub ograniczenia ryzyk podatkowych,
 • wskazanie rozwiązań umożliwiających optymalizację rozliczeń podatkowych.

Przeprowadzenie audytu obejmuje analizę dokumentów źródłowych w celu zidentyfikowania transakcji o istotnych wartościach oraz oceny poprawności ich ujęcia dla potrzeb podatkowych. Zakres badań jest określany na podstawie doboru celowego i losowego oraz przeglądów analitycznych danych wynikających z ewidencji księgowej.

Badania mające na celu dokonanie diagnozy stosowanych przez jednostkę zasad dokumentowania i rozliczania operacji gospodarczych oraz identyfikację rodzajów operacji oraz obszarów, w których mogą się pojawić problemy o charakterze podatkowym, obejmują:

 • analizę stanu prawnego przedsiębiorstwa z punktu widzenia ich wpływu na sferę opodatkowania,
 • analizę dokumentacji księgowej, umów regulujących zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami,
 • przeglądy analityczne danych wynikających z ksiąg rachunkowych,
 • przegląd sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych.

Audyt podatkowy może obejmować wybrane przez Klientów konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze lub poszczególne tytuły zobowiązań budżetowych, w tym m.in.:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek akcyzowy,
 • cła,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • inne określone przez Klienta.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć