korzysci

Bezpieczna rachunkowosć, optymalne podatki

W trakcie realizacji naszych usług kładziemy szczególny nacisk na poznanie całej organizacji Klienta oraz specyfiki funkcjonującego systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem. Istotne jest dla nas również rozpoznanie otoczenia, w którym działa Klient oraz założonych celów długookresowych, jak i krótkookresowych i powiązanie z nimi poszczególnych działań kontrolnych.

Zwracamy również szczególną uwagę na kwestie zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych. Kładziemy nacisk na następujące zadania wynikające z potrzeb naszych klientów:

  • podniesienia efektywności procesów księgowych, wspomagających podstawową działalność,
  • uzupełnienie organizacji Klienta o wysokie kompetencje merytoryczne,
  • rekomendacje rozwiązań prawidłowych lub działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka,
  • weryfikacje poprawności ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych z punktu widzenia prawa bilansowego i podatkowego,
  • zapewnienie bezpiecznych i korzystnych rozwiązań prawa podatkowego,
  • nadzór merytoryczny na wypełnieniem obowiązków prawnych w zakresie zgłaszania informacji i raportowania do właściwych organów administracji państwowej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie negatywnych skutków błędów w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w kontekście prawa bilansowego i podatkowego,
  • korzystanie z naszej wiedzy i doświadczenia przy tworzeniu mechanizmów i procedur bezpieczeństwa w celu dywersyfikacji ryzyka.
  • monitorowanie efektywności systemu kontroli wewnętrznej na podstawie analizy ryzyka działalności Klienta (w tym ryzyka nadużyć gospodarczych),
  • wsparcie działań funkcji audytu wewnętrznego lub innych osób (komórek) organizacyjnych w zakresie zapobiegania i wykrywania oszustw.

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.