oferta

Podział spółki, przeksztalcenie spółki

Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

W szczególności zakres naszych usług obejmuje wsparcie w przygotowaniu lub ocena planów połączeń, podziałów i przekształceń oraz ustaleniu parytetu wymiany udziałów/akcji, a także doradztwo w zakresie ustalenia rachunkowych i podatkowych skutków transakcji.

Unormowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych zawierają regulacje połączeń podmiotów zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą, jak i ze spółkami kapitałowymi. W ramach procedur transakcji na spółkach można wyróżnić etap czynności przygotowawczych, etap podjęcia uchwał przez wspólników zainteresowanych spółek oraz zarejestrowanie i ogłoszenie przekształcenia. Prawo rozróżnia dwa tryby dostępne dla tego rodzaju działań; pełny oraz uproszczony - możliwy w określonych przez przepisy warunkach. Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. W szczególności zakres naszych usług obejmuje działania w obszarach:

 • doradztwo w zakresie kompleksowego ustalenia sposobu przeprowadzenia transakcji niezbędnego dla osiągnięcia założonych celów z uwzględnieniem uwarunkowań prawa podatkowego,
 • opracowanie planów połączeń, podziałów i przekształceń,
 • ustalenie parytetu wymiany udziałów lub akcji,
 • badanie planów połączeń, podziałów i przekształceń w zakresie poprawności i rzetelności, wyznaczane przez sąd rejestrowy,
 • badanie planów połączeń pod względem poprawności i rzetelności, przeprowadzone na zlecenie wspólnika,
 • analizy konieczności wniesienia dopłat dotyczące wspólników spółek łączonych lub dzielonych,
 • doradztwo w zakresie ustalenia skutków bilansowych połączeń, podziałów i przekształceń oraz w zakresie ujęcia tych transakcji w księgach rachunkowych,
 • doradztwo w zakresie ustalenia podatkowych skutków transakcjipołączeń, podziałów i przekształceń.

Plan przekształcenia oraz dokumentacja związana z połączeniem lub podziałem spółek powinny zawierać co najmniej:

 • typ, firmę i siedzibę każdej ze spółek,
 • stosunek wymiany udziałów lub akcji spółek przekształcanych oraz spółek przekształconych i wysokość ewentualnych dopłat,
 • zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółkach przekształconych,
 • dzień, od którego udziały albo akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przekształconej,
 • prawa przyznane w spółkach przekształconych wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym spółek przekształcanych,
 • szczególne korzyści dla członków organów a także innych osób uczestniczących w transakcji, jeżeli takie zostały przyznane.
 • dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przekształconym,
 • podział między wspólników dzielonej spółki udziałów lub akcji spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych oraz zasady podziału.
 • projekt uchwał o połączeniu lub podziale spółek,
 • projekt zmian umowy albo statutu spółki przekształconej,
 • ustalenie wartości majątku spółki biorących udział w transakcji, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
 • o  oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

 
postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.