oferta

Wycena spółki, wycena udziałów

Udział audytorów w wycenach przedsiębiorstw i udziałów oraz oparcie się nie tylko na prognozach ale i na głębokiej analizie danych księgowych podnoszą trafność i wiarygodność wycen.

Ułatwia to podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz negocjacje. Analizy wykonalności projektów inwestycyjnych w naszym wykonaniu umożliwiają realne oparcie się na wiarygodnych szacunkach.

Przeprowadzamy wyceny przedsiębiorstwa/spółki lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji a także poszczególnych składników takich jak aktywa trwałe czy wartości niematerialne i prawne takie jak znak towarowy czy portfel klientów.

Zakres wyceny dostosowany jest do celu, w jakim jest ona sporządzona. Przeprowadzamy wyceny dla potrzeb:

 • transakcji kupna/sprzedaży – zmiana właściciela
 • przekształceń i reorganizacji działalności
 • fuzji i przejęć
 • sporów gospodarczych
 • wymogów prawa bilansowego
 • celów podatkowych

W zależności od potrzeb Klienta oraz celu wyceny, stosowane metody wyceny to:

 • dochodowa (DCF)
 • majątkowa
 • aktywów netto (AN)
 • skorygowanych aktywów netto (SAN), także we współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi
 • porównawcza – mnożników rynkowych
 • rynkowa

Klienci otrzymują raport zawierający wyniki przeprowadzonej wyceny wraz z rekomendacją. Do sporządzenia wyceny niezbędne są informacje o planach firmy w perspektywie kolejnych 5 lat oraz inne dane umożliwiające dokonanie symulacji wpływów i wydatków.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.