oferta

Doradztwo, odwołania od decyzji

Zależnie od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działanie polega albo wyłącznie na przygotowywaniu dokumentów w trakcie postępowania albo na kompleksowym reprezentowaniu w trakcie całego postępowania, przed wszystkimi instancjami, a także przed sądami administracyjnymi.

Wśród pozostałych prac z zakresu czynności obrony praw podatników w sprawach podatkowych możemy przykładowo wyróżnić niżej wymienione:

  • sporządzamy odwołania od decyzji podatkowych,
  • sporządzamy skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • sporządzamy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • bierzemy udział w postępowaniach z zakresu odzyskiwania nadpłaconych podatków,
  • sporządzamy wnioski o rozłożenie zobowiązań podatkowych na raty,
  • prowadzimy postępowania przed Ministrem Finansów w zakresie uzyskiwania wiążących interpretacji podatkowych,
  • sporządzamy skargi do sądów administracyjnych na nieprawidłowe interpretacje prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
  • doradzamy w zakresie postępowań karnych skarbowych,
  • reprezentujemy podatników w postępowaniach egzekucyjnych,
  • organizujemy szkolenia i warsztaty służące przygotowaniu podatnika do uczestnictwa w kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.