oferta

Badanie sprawozdania finansowego

Celem badania jest sporządzenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem stwierdzających czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Dzięki naszemu badaniu Zarząd może usprawnić raportowanie finansowe i bezpieczniej zarządzać ryzykiem, gdyż każdy audyt opieramy na wnikliwym zrozumieniu i poznaniu jednostki oraz środowiska, w którym ona działa. Takie podejście zapewnia znalezienie najbardziej optymalnych i skutecznych rozwiązań oraz owocuje dokładnością i kompleksowością audytu, a co za tym idzie spełnieniem potrzeb Klienta.

Procedura badania sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

 • poznanie działalności badanej jednostki, jej organizacji, wyników, sytuacji majątkowej i finansowej na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego,
 • rozpoznanie możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę,
 • zapoznanie się z systemem rachunkowości i działaniem systemu kontroli wewnętrznej,
 • identyfikację istotnych transakcji oraz przegląd stosowanych procedur księgowych,
 • identyfikację stosowanych w jednostce mechanizmów kontrolnych,
 • ocenę działania systemu kontroli wewnętrznej,
 • identyfikację obszarów potencjalnych błędów,
 • przegląd analityczny oraz testy szczegółowe dotyczące transakcji dokonanych w części roku obrotowego oraz dotyczące danych na dzień bilansowy,
 • identyfikację kwestii wymagających wyjaśnienia lub skorygowania przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
 • obserwację inwentaryzacji
 • przeprowadzenie procedur potwierdzania sald istotnych aktywów i zobowiązań,
 • badanie zdarzeń po dniu bilansowym,
 • sprawdzenie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego,
 • sprawdzenie zgodności danych sprawozdania z działalności z danymi sprawozdania finansowego,
 • przedstawienie Zarządowi kwestii wymagających skorygowania,
 • opracowanie wniosków z badania, przygotowanie opinii i raportu z badania.

Wyniki badania przedstawiamy zarządowi, radzie nadzorczej jak również właścicielom a ponadto pracownikom pionu finansowo-księgowego. Przekazujemy rekomendacje w zakresie kontroli wewnętrznej obejmujące spostrzeżenia dotyczące sprawności współpracy różnych działów z pionem finansowo-księgowym oraz sprawności procesów nadzoru.

Przed przystąpieniem do badania sprawozdania finansowego Klient przekazuje nam gotowe sprawozdanie finansowe w wersji do badania wraz z przygotowanymi wydrukami zestawienia obrotów i sald oraz podstawowe dokumenty według przedstawionej przez nas listy. Oczekujemy od klienta poinformowania nas o terminach i miejscach dokonywania spisu z natury rzeczowych składników majątku, gdyż nasz przedstawiciel uczestniczy w spisie z natury.

 
postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.