oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgujemy i przedstawiamy naszym Klientom dane w sposób ułatwiający podejmowanie kluczowych dla firmy decyzji.

Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania jesteśmy w stanie sporządzić raporty okresowe (analizy kosztów i przychodów, wskaźniki finansowe z komentarzem, obliczenie progu rentowności dla całej firmy, jak i poszczególnych rodzajów jej działalności), które pomagają podjąć odpowiednie, trafione decyzje w zarządzaniu firmą.

W ramach świadczonych usług wykonujemy następujące zadania:

 • opracowanie zakładowego planu kont;
 • wprowadzenie dokumentów księgowych do ewidencji księgowej zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
 • sporządzanie dzienników księgowych, będących odzwierciedleniem operacji gospodarczych;
 • sporządzanie rejestrów VAT;
 • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług;
 • tworzenie ewidencji analitycznej majątku trwałego
 • tworzenie ewidencji analitycznej rozrachunków
 • przygotowywanie zestawień obrotów i sald

Przygotowujemy i wysyłamy nakazane przez obowiązujące prawo deklaracje, formularze oraz inne dokumenty informacyjno - sprawozdawcze, których sporządzenie jest możliwe w oparciu o informacje wynikające z prowadzonej przez ewidencji księgowej, np.:

 • informacje o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych
 • informacje o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • deklaracje podatku od towarów i usług VAT-7
 • informacje podsumowujące VAT-UE
 • sporządzanie deklaracji NBP
 • sporządzanie deklaracji GUS
 • rozliczenia z PFRON
 • wyliczanie opłat za zanieczyszczanie środowiska
 • wyliczanie opłat produktowych

Na podstawie uzgodnień z Klientem przygotowujemy dokumenty informacyjno - sprawozdawczych dla celów zarządczych:

 • bilans i rachunek zysków i strat
 • raporty zarządcze zgodnie z indywidualną specyfikacją Klienta
 • zestawienia do analizy finansowej, charakteryzujących efektywność danego kryterium podziału przychodów i kosztów (np. oddziały, zakłady, przedstawiciele)
 • budżetowanie przychodów i kosztów oraz pozycji bilansowych
 • raportowanie realizacji budżetu

Na koniec każdego roku obrachunkowego przeprowadzamy czynności niezbędne do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz przygotowujemy sprawozdania i inne dokumenty informacyjno - sprawozdawcze zgodnie z obowiązującym prawem, wśród których można wymienić:

 • sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacja dodatkowa
 • roczna deklaracja podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8
 • sprawozdania dla GUS oraz NBP
 • inwentaryzacja w drodze weryfikacji sald kont rozrachunkowych oraz weryfikacji stanów kont wynikowych
 • rozliczenie wyników inwentaryzacji składników aktywów
 • sporządzanie innych wymaganych prawem raportów rocznych oraz określonych przez naszego Klienta.

Podejmując współpracę z nami Klient może udzielić nam pełnomocnictwa do reprezentowania przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym, Narodowym bankiem Polskim oraz wszelkimi instytucjami, do których istnieje obowiązek sprawozdawczy, który realizujemy w imieniu Klienta. W przypadku urzędowych kontroli w pełni reprezentujemy interesy naszego Klienta załatwiając wszystkie sprawy z organami kontrolującymi.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.