oferta

Optymalizacje płynności finansowej

Proponowane przez nas rozwiązania umożliwiają prawidłowe zarządzanie sytuacją podatkową każdego podmiotu oraz unikaniu (minimalizacji) potencjalnych ryzyk podatkowych.

W szczególności, proponowane rozwiązania pozwalają osiągnąć naszym Klientom wymierne korzyści podatkowe w postaci zwiększonej płynności finansowej. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • analiza możliwości zwrotu nadpłaconych zobowiązań podatkowych,
  • opracowanie podatkowo korzystnej polityki zarządzania złymi długami,
  • dopasowanie przyszłych zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do prognozowanej sytuacji finansowej danego podmiotu,
  • analiza możliwości uzyskania szybszego zwrotu VAT,
  • analiza korzyści związanych ze zmianą sposobu rozliczania VAT (miesięcznie lub kwartalnie),
  • analiza możliwości związanych z odraczaniem momentu rozpoznania obowiązku podatkowego w zakresie VAT,
  • opracowywanie polityki efektywnego zarządzania kosztami uznawanymi za koszty uzyskania przychodów (w szczególności przyspieszenie rozpoznania kosztu),
  • analiza sytuacji w którym możliwe jest odroczenie rozpoznawania przychodu dla celów podatku dochodowego,
  • analiza obowiązku pobrania podatku u źródła przy wypłatach (m. in. odsetek, należności licencyjnych, dywidend) dla nierezydentów.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.