oferta

Kontrola podatkowa, pełnomocnictwo

Pierwszym etapem procedury kontroli zobowiązań podatkowych jest przeprowadzenie u podatnika kontroli podatkowej.

W przypadku gdy urząd skarbowy stwierdzi naruszenia obowiązującego prawa wszczyna drugi etap - postępowanie podatkowe. W przypadku kontroli prowadzonej przez organ kontroli skarbowej obydwa etapy występują łącznie w jednym postępowaniu, tzw. postępowaniu kontrolnym.

W kontroli podatkowej najistotniejszą kwestią - poza wysoką wiedzą merytoryczną w zakresie prawa podatkowego - jest sprawne posługiwanie się procedurami prawa procesowego, a także doskonała znajomość praktyki działania organów skarbowych. Współpraca z zawodowym pełnomocnikiem wskazana jest od pierwszego dnia kontroli, ponieważ zachowanie kontrolowanego, zakres przedstawianych organom skarbowym dokumentów i treść składanych wyjaśnień mają niezwykle istotny wpływ na wynik postępowania.

W zakresie naszego udziału w kontroli podatkowej możemy wyróżnić miedzy innymi niżej wskazane, zasadnicze czynności:

  • wypracowujemy najkorzystniejszą strategię postępowania w trakcie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej,
  • występujemy w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli oraz prowadzimy sprawy przed urzędem skarbowym lub organem kontroli skarbowej,
  • opracowujemy wzory wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych,
  • uczestniczymy w przesłuchaniach pracowników podatnika i innych świadków oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień,
  • uczestniczymy w oględzinach firmy podatnika dokonywanych przez organy kontrolujące w ramach prowadzonego postępowania,
  • sporządzamy pisma do Izb Skarbowych oraz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • sporządzamy odwołania do organu drugiej instancji – Izby Skarbowej.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.