oferta

Postępowanie podatkowe, pełnomocnictwo

W przypadku gdy urząd skarbowy w trakcie kontroli podatkowej stwierdzi naruszenia prawa podatkowego wszczyna drugi etap kontroli – postępowanie podatkowe.

Postępowania podatkowe
wymagają oprócz pełnej wiedzy merytorycznej w zakresie prawa podatkowego, umiejętnego wykorzystania dostępnych procedur prawnych a w szczególności umiejętności wykazania wszystkich naruszeń prawa procesowego przez organ kontrolujący, mających wpływ na wynik sprawy.

Udział zawodowego pełnomocnika wskazany jest na możliwie najwcześniejszym etapie tego postępowania gdyż zakres przedstawianych organom podatkowym dokumentów i treść składanych wyjaśnień mają podstawowy wpływ na wynik postępowania.

Wśród niezbędnych działań tego etapu postępowania możemy wyróżnić w szczególności:

  • wypracowujemy najkorzystniejszą strategię postępowania w trakcie postępowania podatkowego,
  • występujemy w charakterze pełnomocnika w trakcie postępowania oraz prowadzimy sprawy przed organami pierwszej instancji – urzędami skarbowymi jak również przed Izbami Skarbowymi – organami drugiej instancji,
  • sporządzamy wyjaśnienia, zastrzeżenia, odwołania i inne pisma procesowe,
  • uczestniczymy w przesłuchaniach strony, pracowników podatnika i innych świadków oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień,
  • sporządzamy pisma do Izb Skarbowych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • sporządzamy odwołania do organów drugiej instancji – Izb Skarbowych.

 

 


postpowania podatkowe pl 1

publikacje pl 1

konsultant pl 1

 

Warto wiedzieć

artykul-46Dokumentacja cen transferowychObowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych stanowi ważne ale i trudne do wykonania zadanie wynikające ... ( więcej )
artykul-49PełnomocnictwoKażdy podmiot, a zatem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może działać przez swojego ... ( więcej )
artykul-48Postępowanie karne skarboweObowiązujący w Polsce Kodeks karny skarbowy został dostosowany do norm obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Główną myślą ... ( więcej )
artykul-47Dochody z nieujawnionych źródełProblem opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów dotyczy osób fizycznych podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w ... ( więcej )
artykul-51Szacowanie dochodu do opodatkowaniaKsięgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Przepis z art. ... ( więcej )
artykul-52Prawo pierwotne Unii EuropejskiejStosownie do treści art. 91 ust. 3 Konstytucji, jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej ... ( więcej )
artykul-53Specjalna strefa ekonomicznaSpecjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnioną administracyjnie częścią terytorium kraju, na której możliwe jest prowadzenie ... ( więcej )
artykul-54Zasada neutralności w podatku VATPodatek od towarów i usług, będący podatkiem od wartości dodanej, jest podatkiem, którego zasadniczą cechą konstrukcyjną jest ... ( więcej )
Audytor-31Biegły rewident Mirosław Bogusławski został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 9796.
Audytor-32Podmiot Audytor został wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 2667.
Audytor-33 Doradca podatkowy Mirosław Bogusławski został wpisany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod numerem 07988.
Audytor opiera swe działania na orzecznictwie sądów administracyjnych. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych publikowana jest na stronie NSA.